Make your own free website on Tripod.com

                                           Mariposa Apollo (Parnassius apollo )                 

                                                      P.Nac. Ordesa y Monte Perdido

                                                

                Nikon F-70 

         Tamron 90

         Sensia 100

         Minitrípode

                

 

 

 

                          Pasar Página>>1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12